کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اشعیا 55:12 Old Persian Version (OPV)

زیرا که شما با شادمانی بیرون خواهیدرفت و با سلامتی هدایت خواهید شد. کوهها وتلها در حضور شما به شادی ترنم خواهند نمود وجمیع درختان صحرا دستک خواهند زد.

خوانده شده فصل کامل اشعیا 55

نمایش آیه اشعیا 55:12 زمینه