کتاب عهد عتیق

عهد جدید

استِر 5:4 Old Persian Version (OPV)

استر جواب داد که «اگر به نظر پادشاه پسندآید، پادشاه با هامان امروز به ضیافتی که برای اومهیا کردهام بیاید.»

خوانده شده فصل کامل استِر 5

نمایش آیه استِر 5:4 زمینه