کتاب عهد عتیق

عهد جدید

استِر 5:13 Old Persian Version (OPV)

لیکن همه این چیزها نزد من هیچ است، مادامی که مردخای یهود را میبینم که در دروازه پادشاه نشسته است.»

خوانده شده فصل کامل استِر 5

نمایش آیه استِر 5:13 زمینه