کتاب عهد عتیق

عهد جدید

استِر 10:2 Old Persian Version (OPV)

و جمیع اعمال قوت و توانایی او و تفصیل عظمت مردخای که چگونه پادشاه او را معظم ساخت، آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان مادی و فارس مکتوب نیست؟

خوانده شده فصل کامل استِر 10

نمایش آیه استِر 10:2 زمینه