کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ارمیا 9:26 Old Persian Version (OPV)

یعنی مصر و یهودا و ادوم و بنی عمون وموآب و آنانی را که گوشه های موی خود رامی تراشند و در صحرا ساکنند. زیرا که جمیع این امتها نامختونند و تمامی خاندان اسرائیل در دل نامختونند.»

خوانده شده فصل کامل ارمیا 9

نمایش آیه ارمیا 9:26 زمینه