کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ارمیا 5:22 Old Persian Version (OPV)

خداوندمی گوید آیا از من نمی ترسید و آیا از حضور من نمی لرزید که ریگ را به قانون جاودانی، حد دریاگذاشتهام که از آن نتواند گذشت و اگرچه امواجش متلاطم شود غالب نخواهد آمد و هرچند شورش نماید اما از آن تجاوز نمی تواندکرد؟

خوانده شده فصل کامل ارمیا 5

نمایش آیه ارمیا 5:22 زمینه