کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ارمیا 19:11 Old Persian Version (OPV)

و ایشان را بگو: یهوه صبایوت چنین میگوید: به نوعی که کسی کوزه کوزهگر را میشکند و آن رادیگر اصلاح نتوان کرد همچنان این قوم و این شهر را خواهم شکست و ایشان را در توفت دفن خواهند کرد تا جایی برای دفن کردن باقی نماند.

خوانده شده فصل کامل ارمیا 19

نمایش آیه ارمیا 19:11 زمینه