کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ارمیا 10:16 Old Persian Version (OPV)

او که نصیب یعقوب است مثل آنها نمی باشد. زیرا که او سازنده همه موجودات است و اسرائیل عصای میراث وی است و اسم اویهوه صبایوت میباشد.

خوانده شده فصل کامل ارمیا 10

نمایش آیه ارمیا 10:16 زمینه