کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲یوحنا 1:9 Old Persian Version (OPV)

هرکه پیشوایی میکند و در تعلیم مسیح ثابت نیست، خدا رانیافته است. اما آنکه در تعلیم مسیح ثابت ماند، اوهم پدر و پسر را دارد.

خوانده شده فصل کامل ۲یوحنا 1

نمایش آیه ۲یوحنا 1:9 زمینه