کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲یوحنا 1:4 Old Persian Version (OPV)

بسیار مسرور شدم چونکه بعضی از فرزندان تو را یافتم که در راستی رفتار میکنند، چنانکه ازپدر حکم یافتیم.

خوانده شده فصل کامل ۲یوحنا 1

نمایش آیه ۲یوحنا 1:4 زمینه