کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲یوحنا 1:2 Old Persian Version (OPV)

بخاطر آن راستی که در ما ساکن است و با ما تا به ابد خواهدبود.

خوانده شده فصل کامل ۲یوحنا 1

نمایش آیه ۲یوحنا 1:2 زمینه