کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پطرس 1:2 Old Persian Version (OPV)

فیض و سلامتی در معرفت خدا و خداوند ماعیسی بر شما افزون باد.

خوانده شده فصل کامل ۲پطرس 1

نمایش آیه ۲پطرس 1:2 زمینه