کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲قرنتیان 8:14 Old Persian Version (OPV)

و تا زیادتی ایشان بجهت کمی شما باشد و مساوات بشود.

خوانده شده فصل کامل ۲قرنتیان 8

نمایش آیه ۲قرنتیان 8:14 زمینه