کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲قرنتیان 11:32 Old Persian Version (OPV)

در دمشق، والی حارث پادشاه، شهر دمشقیان را برای گرفتن من محافظت مینمود.

خوانده شده فصل کامل ۲قرنتیان 11

نمایش آیه ۲قرنتیان 11:32 زمینه