کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تیموتائوس 2:7 Old Persian Version (OPV)

در آنچه میگویم تفکر کن زیراخداوند تو را در همهچیز فهم خواهد بخشید.

خوانده شده فصل کامل ۲تیموتائوس 2

نمایش آیه ۲تیموتائوس 2:7 زمینه