کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تیموتائوس 2:3 Old Persian Version (OPV)

چون سپاهی نیکوی مسیح عیسی در تحمل زحمات شریک باش.

خوانده شده فصل کامل ۲تیموتائوس 2

نمایش آیه ۲تیموتائوس 2:3 زمینه