کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تسالونیکیان 1:7 Old Persian Version (OPV)

و شما را که عذاب میکشید، با ما راحت بخشد در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خودظهور خواهد نمود

خوانده شده فصل کامل ۲تسالونیکیان 1

نمایش آیه ۲تسالونیکیان 1:7 زمینه