کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 5:1 Old Persian Version (OPV)

هرکه ایمان دارد که عیسی، مسیح است، ازخدا مولود شده است؛ و هرکه والد رامحبت مینماید، مولود او را نیز محبت مینماید.

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 5

نمایش آیه ۱یوحنا 5:1 زمینه