کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 4:16 Old Persian Version (OPV)

و ما دانسته و باور کردهایم آن محبتی را که خدا با ما نموده است. خدا محبت است و هرکه در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی.

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 4

نمایش آیه ۱یوحنا 4:16 زمینه