کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 1:10 Old Persian Version (OPV)

اگر گوییم که گناه نکردهایم، او را دروغگو می شماریم و کلام او در ما نیست.

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 1

نمایش آیه ۱یوحنا 1:10 زمینه