کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 5:11 Old Persian Version (OPV)

او را تا ابدالاباد جلال وتوانایی باد، آمین.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 5

نمایش آیه ۱پطرس 5:11 زمینه