فصول

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 5 Old Persian Version (OPV)

1. پیران را در میان شما نصیحت میکنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهدشد.

2. گله خدا را که در میان شماست بچرانید ونظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی ونه بجهت سود قبیح بلکه به رغبت؛

3. و نهچنانکه بر قسمت های خود خداوندی بکنید بلکه بجهت گله نمونه باشید،

4. تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود، تاج ناپژمرده جلال را بیابید.

5. همچنینای جوانان، مطیع پیران باشید بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید زیرا خدابا متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض میبخشد.

6. پس زبردست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید.

7. وتمام اندیشه خود را به وی واگذارید زیرا که اوبرای شما فکر میکند.

8. هشیار و بیدار باشید زیراکه دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد.

9. پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید، چون آگاه هستیدکه همین زحمات بر برادران شما که در دنیاهستند، میآید.

10. و خدای همه فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده، است، شما را بعداز کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و تواناخواهد ساخت.

11. او را تا ابدالاباد جلال وتوانایی باد، آمین.

12. به توسط سلوانس که او را برادر امین شمامی شمارم، مختصری نوشتم و نصیحت وشهادت میدهم که همین است فیض حقیقی خداکه بر آن قائم هستید.

13. خواهر برگزیده با شما که در بابل است و پسر من مرقس به شما سلام میرسانند.