کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 3:6 Old Persian Version (OPV)

مانند ساره که ابراهیم را مطیع میبودو او را آقا میخواند و شما دختران او شدهاید، اگر نیکویی کنید و از هیچ خوف ترسان نشوید.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 3

نمایش آیه ۱پطرس 3:6 زمینه