کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 3:17 Old Persian Version (OPV)

زیرا اگر اراده خدا چنین است، نیکوکار بودن و زحمت کشیدن، بهتر است ازبدکردار بودن.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 3

نمایش آیه ۱پطرس 3:17 زمینه