کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 2:16 Old Persian Version (OPV)

مثل آزادگان، اما نه مثل آنانی که آزادی خود را پوشش شرارت میسازند بلکه چون بندگان خدا.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 2

نمایش آیه ۱پطرس 2:16 زمینه