کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 1:2 Old Persian Version (OPV)

برگزیدگان برحسب علم سابق خدای پدر، به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح.فیض و سلامتی بر شما افزون باد.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 1

نمایش آیه ۱پطرس 1:2 زمینه