کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱قرنتیان 15:58 Old Persian Version (OPV)

بنابراینای برادران حبیب من پایدار وبی تشویش شده، پیوسته در عمل خداوندبیفزایید، چون میدانید که زحمت شما درخداوند باطل نیست.

خوانده شده فصل کامل ۱قرنتیان 15

نمایش آیه ۱قرنتیان 15:58 زمینه