کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱قرنتیان 11:10 Old Persian Version (OPV)

از این جهت زن میباید عزتی بر سر داشته باشد بهسبب فرشتگان.

خوانده شده فصل کامل ۱قرنتیان 11

نمایش آیه ۱قرنتیان 11:10 زمینه