کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 6:11 Old Persian Version (OPV)

ولی توای مرد خدا، از اینها بگریز وعدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر وتواضع را پیروی نما.

خوانده شده فصل کامل ۱تیموتائوس 6

نمایش آیه ۱تیموتائوس 6:11 زمینه