کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 5:4 Old Persian Version (OPV)

اما اگربیوهزنی فرزندان یا نوادهها دارد، آموخته بشوندکه خانه خود را با دینداری نگاه دارند و حقوق اجداد خود را ادا کنند که این در حضور خدا نیکوو پسندیده است.

خوانده شده فصل کامل ۱تیموتائوس 5

نمایش آیه ۱تیموتائوس 5:4 زمینه