فصول

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 4 Old Persian Version (OPV)

1. و لیکن روح صریح میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته، به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود،

2. به ریاکاری دروغگویان که ضمایر خود را داغ کردهاند؛

3. که از مزاوجت منع میکنند و حکم مینمایند به احتراز از خوراک هایی که خدا آفریدبرای مومنین و عارفین حق تا آنها را به شکرگزاری بخورند.

4. زیرا که هر مخلوق خدا نیکو است وهیچچیز را رد نباید کرد، اگر به شکرگزاری پذیرند،

5. زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس میشود.

6. اگر این امور را به برادران بسپاری، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود، تربیت یافته درکلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن راکردهای.

7. لیکن از افسانه های حرام عجوزهااحتراز نما و در دینداری ریاضت بکش.

8. که ریاضت بدنی اندک فایدهای دارد، لیکن دینداری برای هر چیز مفید است که وعده زندگی حال وآینده را دارد.

9. این سخن امین است و لایق قبول تام،

10. زیراکه برای این زحمت و بیاحترامی میکشیم، زیراامید داریم به خدای زنده که جمیع مردمان علی الخصوص مومنین را نجاتدهنده است.

11. این امور را حکم و تعلیم فرما.

12. هیچکس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه مومنین را درکلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت، نمونه باش.

13. تا مادامی که نه آیم، خود را به قرائت ونصیحت و تعلیم بسپار.

14. زنهار از آن کرامتی که در تو است که بوسیله نبوت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شد، بیاعتنایی منما.

15. در این امور تامل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو برهمه ظاهر شود.

16. خویشتن را و تعلیم را احتیاطکن و در این امور قائم باش که هرگاه چنین کنی، خویشتن را و شنوندگان خویش را نیز نجات خواهی داد.