فصول

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 3 Old Persian Version (OPV)

1. این سخن امین است که اگر کسی منصب اسقفی را بخواهد، کار نیکو میطلبد.

2. پس اسقف باید بیملامت و صاحب یک زن و هشیارو خردمند و صاحب نظام و مهماننواز و راغب به تعلیم باشد؛

3. نه میگسار یا زننده یا طماع سودقبیح بلکه حلیم و نه جنگجو و نه زرپرست.

4. مدبر اهل خانه خود، به نیکویی و فرزندان خویش را در کمال وقار مطیع گرداند،

5. زیراهرگاه کسی نداند که اهل خانه خود را تدبیر کند، چگونه کلیسای خدا را نگاهبانی مینماید؟

6. و نه جدیدالایمان که مبادا غرور کرده، به حکم ابلیس بیفتد.

7. اما لازم است که نزد آنانی که خارجند هم نیک نام باشد که مبادا در رسوایی و دام ابلیس گرفتار شود.

8. همچنین شماسان باوقار باشند، نه دو زبان ونه راغب به شراب زیاده و نه طماع سود قبیح؛

9. دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک.

10. اما بایداول ایشان آزموده شوند و چون بیعیب یافت شدند، کار شماسی را بکنند.

11. و به همینطورزنان نیز باید باوقار باشند و نه غیبتگو بلکه هشیارو در هر امری امین.

12. و شماسان صاحب یک زن باشند و فرزندان و اهل خانه خویش را نیکو تدبیرنمایند،

13. زیرا آنانی که کار شماسی را نیکو کرده باشند، درجه خوب برای خویشتن تحصیل میکنند و جلادت کامل در ایمانی که به مسیح عیسی است.

14. این به تو مینویسم به امید آنکه به زودی نزد تو آیم.

15. لیکن اگر تاخیر اندازم، تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد راستی است.

16. وبالاجماع سر دینداری عظیم است که خدا درجسم ظاهر شد و در روح، تصدیق کرده شد و به فرشتگان، مشهود گردید و به امتها موعظه کرده ودر دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد.