کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تسالونیکان 4:13 Old Persian Version (OPV)

اماای برادران نمی خواهیم شما از حالت خوابیدگان بیخبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند، محزون شوید.

خوانده شده فصل کامل ۱تسالونیکان 4

نمایش آیه ۱تسالونیکان 4:13 زمینه