کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 9:1 Old Persian Version (OPV)

و وقتی که میرفت کوری مادرزاد دید.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 9

نمایش آیه یوحنا 9:1 زمینه