کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 7:45 Old Persian Version (OPV)

پس خادمان نزد روسای کهنه و فریسیان آمدند. آنها بدیشان گفتند: «برای چه او رانیاوردید؟»

خوانده شده فصل کامل یوحنا 7

نمایش آیه یوحنا 7:45 زمینه