کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 16:25 Old Persian Version (OPV)

این چیزها را به مثلها به شماگفتم، لکن ساعتی میآید که دیگر به مثلها به شماحرف نمی زنم بلکه از پدر به شما آشکارا خبرخواهم داد.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 16

نمایش آیه یوحنا 16:25 زمینه