کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:22 Old Persian Version (OPV)

و بعضی را که مجادله میکنند ملزم سازید.

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:22 زمینه