کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:13 Old Persian Version (OPV)

و امواج جوشیده دریا که رسوایی خود را مثل کف برمی آورند و ستارگان آواره هستند که برای ایشان تاریکی ظلمت جاودانی مقرر است.

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:13 زمینه