کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولسیان 4:8 Old Persian Version (OPV)

که او را به همین جهت نزدشما فرستادم تا از حالات شما آگاه شود و دلهای شما را تسلی دهد،

خوانده شده فصل کامل کولسیان 4

نمایش آیه کولسیان 4:8 زمینه