کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولسیان 4:6 Old Persian Version (OPV)

گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک، تا بدانید هرکس را چگونه جواب باید داد.

خوانده شده فصل کامل کولسیان 4

نمایش آیه کولسیان 4:6 زمینه