کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولسیان 2:8 Old Persian Version (OPV)

باخبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل، برحسب تقلید مردم وبرحسب اصول دنیوی نه برحسب مسیح،

خوانده شده فصل کامل کولسیان 2

نمایش آیه کولسیان 2:8 زمینه