کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولسیان 1:19 Old Persian Version (OPV)

زیرا خدارضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود،

خوانده شده فصل کامل کولسیان 1

نمایش آیه کولسیان 1:19 زمینه