کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولسیان 1:13 Old Persian Version (OPV)

و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت،

خوانده شده فصل کامل کولسیان 1

نمایش آیه کولسیان 1:13 زمینه