کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مکاشفه 17:18 Old Persian Version (OPV)

و زنی که دیدی، آن شهر عظیم است که بر پادشاهان جهان سلطنت میکند.»

خوانده شده فصل کامل مکاشفه 17

نمایش آیه مکاشفه 17:18 زمینه