کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مرقس 5:25 Old Persian Version (OPV)

آنگاه زنی که مدت دوازده سال به استحاضه مبتلا میبود،

خوانده شده فصل کامل مرقس 5

نمایش آیه مرقس 5:25 زمینه