کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مرقس 4:22 Old Persian Version (OPV)

زیرا که چیزی پنهان نیست که آشکارا نگردد وهیچچیز مخفی نشود، مگر تا به ظهور آید.

خوانده شده فصل کامل مرقس 4

نمایش آیه مرقس 4:22 زمینه