کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مرقس 15:28 Old Persian Version (OPV)

پس تمام گشت آن نوشتهای که میگوید: «ازخطاکاران محسوب گشت.»

خوانده شده فصل کامل مرقس 15

نمایش آیه مرقس 15:28 زمینه