کتاب عهد عتیق

عهد جدید

متی 5:20 Old Persian Version (OPV)

زیرا به شما میگویم، تاعدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهیدشد.

خوانده شده فصل کامل متی 5

نمایش آیه متی 5:20 زمینه