کتاب عهد عتیق

عهد جدید

متی 3:8 Old Persian Version (OPV)

اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید،

خوانده شده فصل کامل متی 3

نمایش آیه متی 3:8 زمینه