کتاب عهد عتیق

عهد جدید

متی 27:31 Old Persian Version (OPV)

و بعد از آنکه او را استهزاکرده بودند، آن لباس را از وی کنده، جامه خودش را پوشانیدند و او را بجهت مصلوب نمودن بیرون بردند.

خوانده شده فصل کامل متی 27

نمایش آیه متی 27:31 زمینه